Skip to content

好校爸 Posts

音小簡介會2017

音小(全名國際基督教優質音樂中學暨小學)每年都係打響直私小學面試頭炮既學校;無論簡介會、面試到出offer佢地都係第一個。由於阿囡鐘意音樂,所以亳不猶豫報左名去聽佢地既簡介會。 簡介會係一個星期五既晚…