Skip to content

好校爸 Posts

[阿囡小一上學記] (十) 社會課:叮噹同你共建社區樂滿FUN

當初睇通告見到「共建社區樂滿FUN」既時侯,以為係某電視台既節目,類似歡樂滿東華啲friend。 原來,呢個係阿囡間學校既一堂社會課。 社會科係阿囡間學校堪稱神科,記得開學時家長晚會,當社會科老師上台…