Skip to content

好校爸 Posts

[阿囡小一上學記] (十六) 英文考試的溫馨提示

阿囡間學校放完聖誕假就大考,考完中文科之後就輪到英文科。 一如上次溫習中文科,同阿囡拎左範圍紙出黎溫習。發現英文科既範圍紙充滿了愛:入面有好幾個窩心又實用既溫馨提示。 首先,範圍紙上列出左考試會考既生…

[升小概念大碟] 習慣check卷(原曲:容祖兒-習慣失戀)

一測考 或者應該check check試卷一開考 比咳嗽更短太快了 你未對核過已收卷應該識 但最後求其亂串寫公式 但你點解走去心算大概知你今次無check卷 理所當然會出錯若你忽然成part當未存在過…

[阿囡小一上學記] (十四) 視藝科參觀之「動物大觀園」

學校既視藝科被稱為綜藝坊,功課政策同學校本身一樣自由,同學一個學期內做四份題材不限既作品就可以了,例如畫四幅畫咁。 呢個看似簡單既要求卻變成我地一個挑戰。阿囡畫畫一向有如抽象大師,人地畢加索,佢就不加…